نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

سال

استاد راهنما

استاد مشاور

خانم سحر زمانی

طراحی و ساخت دستگاه خشک کن بستر سیال ارتعاشی برای گیاهان دارویی

1393

دکتر محمود رضا رحیمی

دکتر اصغر لشنی زادگان