Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

- از زیباترین و شیرین ترین کارها؛ تحقیق و پژوهش برای دستیابی به راز طبیعت است. - با تحقیق و پژوهش است که میتوان جلوه های حق را آنگونه که هست نمایان ساخت.

این پست و مقام و جاه دنیا                 چون لنگ حموم بوده باشد

امروز به پای توست بسته                 فردا ز کمر گشوده باشد

چون بیخبر از تو می ربایند                حیثیت تو زدوده باشد

عاقل بود آن کسی که زیرش            یک چیز به پا نموده باشد

شاعر : هالو