ردیف

فرم‌ها و آیین نامه‌ها

 

آیین نامه‌ها

1

آیین نامه‌ها و مقررات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

2

آیین نامه‌ها و مقررات پژوهشی دانشجویان دکتری

3

آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویی

4

آیین نامه نحوه گزینش پژوهشگر برتر(داخلی)

5

شیوه‌نامه شرکت در همایش‌های درون وبرون کشوری(داخلی)ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان

 

فرم‌ها

1

فرم‌های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد در انجام امور پژوهشی

2

فرم‌های مورد نیاز دانشجویان دکتری در انجام امور پژوهشی

3

فرم انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی(داخلی)

4

فرم درخواست هزینه شرکت در همایش درون کشوری

5

فرم درخواست وام دانشجویی

6

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی داخل و خارج

7

فرم وثیقه ملکی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی

فرم تعهد کارمندی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی

فرم خوداظهاری جهت حضور در آزمایشگاه

9


10

 

فرم درخواست حضور دانشجویان در آزمایشگاه گروه و دانشکده


 فرم اعلام جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

   

فرم شماره 4

صورت‌جلسۀ دفاع از طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد

 

راهنمای فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

1

فلوچارت فرآیند انتخاب استاد راهنما

2

فلوچارت فرآیند تصویب پیشنهاد پایان نامه

3

فلوچارت فرآیند دریافت مجوز دفاع

4

فلوچارت فرآیند انتخاب استاد راهنما

5

فلوچارت فرآیند تصویب پیشنهادیه رساله دکتری