هدف از رشته مهندسی عمران تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه‌های مختلف عمرانی در زمینه‌های ساختمان، راه‌، پل، سازه‌ها و بناهای آبی، جمع‌آوری و دفع فاضلاب و مسئولیت طراحی، محاسبه و اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده بگیرند. مهندسی عمران از جمله رشته‌هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران کشور است.  با توجه به محرومیت استان کهگیلویه و بویراحمد طی سالهای متمادی و نیاز به توسعه های زیربنایی این استان، نیاز به نیروهای با تخصص عمران در ساخت و سازهای زیربنایی استان ( مانند ساخت راه ها، سدها، ساختمان های ایمن) بیش از پیش احساس می شود. از این رو گروه عمران کوشیده است تا از طریق آموزش های تخصصی و کاربردی قدمی هر چند کوچک را در جهت تربیت مهندسین نسل آینده این مرز و بوم بردارد.