سعادت جمالی آرند

دکترای مهندسی برق- قدرت

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

شماره تماس: 5016-3100-074

پست الکترونیک: <#f:2272/>

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

زمینه تحقیقاتی: -طراحی و مدل سازی ماشین های الکتریکی -طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیک صنعتی - انرژی های تجدیدپذیر

<#f:2275/>