تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397
1397/06/24
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397

دوره مربیگری کوه پیمایی
1397/06/19
موفقیت کارمند دانشکده فنی مهندسی

دوره مربیگری کوه پیمایی

ارتقای مرتبه علمی
1397/04/19
پیام تبریک

ارتقای مرتبه علمی

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397
1397/06/24
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397

تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1397

آئین‌نامۀ جدید پژوهانۀ اعضای هیئت علمی
1397/06/17
قابل توجه کلیــه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی

آئین‌نامۀ جدید پژوهانۀ اعضای هیئت علمی

دیگریدیگریدیگریدیگریدیگری

کنفرانس مهندسی مکانیک
پایان نامه های برتر
مرکز محاسبات سریع
مجله مباحث برگزیده در انرژی
انجمن های علمی