برای کدام درخواست¬ها تأیید شورای گروه کافی است؟ زمان مورد نیاز برای تصویب این درخواستها چقدر است؟
 کدام درخواستها نیاز به تأیید شورای گروه و شورای دانشکده دارد؟ زمان مورد نیاز برای تصویب این درخواستها چقدر است؟
 کدام درخواستها نیاز به طرح در شورای گروه ندارد؟ زمان مورد نیاز برای تصویب این درخواستها چقدر است؟
 بررسی کدام درخواست ها در اختیار گروه و دانشکده نیست؟
 زمان تقریبی مورد نیاز و مراحل درخواست گواهی اشتغال به تحصیل چگونه است؟
 زمان تقریبی مورد نیاز و مراحل درخواست مرخصی و یا حذف نیمسال تحصیلی چگونه است؟
 زمان تقریبی مورد نیاز و مراحل درخواست تغییر رشته درون دانشگاه چگونه است؟
 زمان تقریبی مورد نیاز و مراحل درخواست مهمانی از دانشگاه یاسوج به دانشگاه دیگر چگونه است؟
 زمان تقریبی مورد نیاز و مراحل درخواست تمدید سنوات نیمسال پنجم دانشجویان کارشناسی ارشد چگونه است؟
 زمان تقریبی مورد نیاز و مراحل درخواست تمدید سنوات نیمسال ششم دانشجویان کارشناسی ارشد (و یا نیمسال دهم دانشجویان دکتری) چگونه است؟
[2 ]   صفحه بعدی >>