مقالات چاپ شده دانشکده مهندسی در مجلات  از سال 1390 تا شهریور 1399

گروه آموزشی

نمایه ISI

نمایه SCOPUS

نمایه ISC

نمایه علمی-پژوهشی

مهندسی برق و کامپیوتر

51

56

12

8

مهندسی شیمی

141

149

28

31

مهندسی عمران

41

54

86

108

مهندسی مکانیک

185

219

87

92

مهندسی مواد

30

32

18

18

 

 

میزان مشارکت اعضا هیات علمی دانشکده مهندسی در همایش‌ها از سال 1390 تا شهریور 1399

          گروه آموزشی

 

همایش بین المللی-داخلی           

همایش بین المللی-خارجی

     همایش ملی

مهندسی برق و کامپیوتر

9

2

8

مهندسی شیمی

17

3

46

مهندسی عمران

51

7

114

مهندسی مکانیک

111

11

32

مهندسی مواد

16

8

13