ردیف                                                                          درخواست                                                                                دانلود                 
1 مرحل چاپ کتاب در دانشگاه  دانلود
2 چارت مراحل چاپ کتاب در دانشگاه دانلود
3 آیین نامه انتشارات دانلود
4 فرم بررسی و تایید پیشنهاد گروه دانلود
5 فرم بررسی و تایید پیشنهاد ترجمه دانلود
6  فرم 1 پیشنهاد چاپ کتاب دانلود