ردیف

دانلود

نام فرم

1

دانلود

فرم شماره 8: اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع کتبی شفاهی دکتری توسط دانشجو

2

دانلود

فرم شماره 9: معرفی نماینده تحصیلات تکمیلی برای آزمون جامع کتبی شفاهی دکتری

3

دانلود

فرم شماره 10: دعوتنامه نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه آزمون جامع دانشجویان دکتری

4

دانلود

فرم شماره 11: صورتجلسه برگزاری آزمون جامع کتبی شفاهی دانشجویان دکتری

5

دانلود

فرم شماره 21: گزارش دانش آموختگی دانشجویان دکتری

6

دانلود

فرم شماره 22: تسویه حساب دانشجویان دکتری 

7

دانلود

فرم شماره 23: درخواست انصراف از تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی

8

دانلود

فرم شماره 27: تقاضای انتقال بصورت مهمان دانشجویان دکتری

9

دانلود

فرم شماره 28 الف، ب، ج و د تمدید نیمسال نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم