امروزه استفاده از مراکز پردازش سریع مورد نیاز بسیاری از حوزه‌های پژوهش، فناوری و صنعت می‌باشد. این مراکز با استفاده از سرورهای محاسباتی شامل پردازنده و کارت های گرافیک ، قدرت پردازشی مناسبی را فراهم نموده است.

·        مسئولدکتر کیوان رحیمی زاده    

·        تلفن داخلی:5061

·        پست الکترونیکی:hpc@yu.ac.ir

 

 

 

 

 

·        تلفن:مستقیم 074-31005012