مشخصات اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گرایش

محورهای پژوهشی

اطلاعات تماس

1

دکتر محمد علی عسکری زمانی

استادیار

متالورژی استخراجی

فرآیندهای استخراج، بازیافت و تولید مواد فلزی و غیر فلزی

mzamani@yu.ac.ir

074-31005212

2

دکتر نادر ستوده

دانشیار

متالورژی استخراجی

متالورژی استخراجی، سنتز و ساخت مواد پیشرفته

nsetoudeh@yu.ac.ir

074-31005211

3

دکتر عباس محصل

استادیار

جوشکاری

مهندسی اتصال قطعات، فرآوری، تولید و ارزیابی مواد

mohassell@yu.ac.ir

074-31005213

4

دکتر فاطمه حیدری

استادیار

مواد زیستی

نانو و بایو مواد، خوردگی

f.heidari@yu.ac.ir

074-31005214

5

دکتر محمد سجاد نژاد

استادیار

خوردگی و حفاظت

خوردگی، شکست و خستگی و معرفی مواد جایگزین برای قطعات و تجهیزات موجود

m.sajjadnejad@yu.ac.ir

074-31005216

6

دکتر راضیه حیاتی

استادیار

سرامیک های الکتریکی

مواد سرامیکی و الکترو سرامیکی

 r.hayati@yu.ac.ir

074-31005215