دانلود

شیوه نامه فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه (دانشگاهی)

 

دانلود

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت (وزارتی)

 

دانلود 

لیست فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضاء هیات علمی