لینک ورود به سامانه   


                                                       آیین نامه جرایی بند ط تبصره 9 قانون بودجه                                                         

راهنمای سامانه بند ط تبصره 9-بخش ثبت اطلاعات مجری  دانشگاهها

راهنمای سامانه بند ط تبصره 9-بخش ثبت اطلاعات نمایندگان دانشگاهها