- شرح وظایف کلی

 • تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی و پژوهشی رشته‌­های مربوط در مقاطع مختلف تحصیلی با هماهنگی معاونت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه؛

 • آموزش نظری و عملی دانشجویان رشته­‌های مربوطه مطابق با سرفصل­‌های دروس و با توجه به ضوابط و سیاست­های کلی آموزشی ابلاغی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و دانشگاه؛

 • انجام پژوهش‌های علمی در زمینه‌های مربوط بر حسب نیازهای صنعتی-اقتصادی-اجتماعی کشور و استان در چهارچوب برنامه‌های مصوب دانشگاه؛

 • تشکیل سمینارها و همایش‌های علمی از طریق همکاری با مقامات و واحدهای ذی‌ربط دانشگاه؛

 • ایجاد تسهیلات آموزشی و کمک‌آموزشی برای دانشجویان دانشکده؛

 • شرکت در شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و دانشگاه؛

 • ایجاد روابط علمی و آموزشی با متخصصین و دانشگاه‌های داخلی و خارجی از طریق همکاری با واحدهای ذی‌ربط دانشگاه؛

 • تأمین کادر آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده‌ها در صورت نیاز؛

 • انجام خدمات مختلف آموزشی، دانشجوئی و سایر خدمات با همکاری واحدهای ذی‌ربط دانشگاه؛

 • پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده و ارائه‎ی گزارش به مقامات ذی‌ربط و پیگیری تا حصول نتیجه؛

 • تنظیم برنامه‌ی کاری کارکنان دانشکده و نظارت مستقیم بر حسن انجام وظایف ایشان؛

 • تهیه گزارشات و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به مقامات مسئول دانشگاه؛

 • انجام خدمات اداری و مالی دانشکده در حدود اختیارات تفویض شده و امکانات موجود.