• کنترل و بررسی وضعیت کلاس‌های درسی از لحاظ کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی؛

  • کنترل و بررسی وضعیت فضاهای مختلف اداری، فضای سبز و وضعیت بهداشتی دانشکده؛

  • پیگیری نیازهای واحدهای مختلف دانشکده تا حصول نتیجه؛

  • سرپرستی، تنظیم برنامه‌ی کار، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های متصدیان خدمات عمومی دانشکده؛

  • حفظ و حراست کلیه وسایل و تجهیزات مستقر در انبارهای تابعه دانشکده با همکاری گروه‌های آموزشی ذی‌ربط؛

  • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی؛

  • پیش‌بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها؛

  • تهیه گزارش از فعالیت‌های انجام شده جهت ارائه به ریاست دانشکده هر سه ماه یک‌بار؛

  • پیش‌بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات؛

  • رسیدگی و پیگیری نامه‌ها و گزارش‌های رسیده؛

  • انجام سایر وظائف محوله از طرف معاونت مدیریت دانشکده.

 

 

 

.