• آگاهی‌رسانی در خصوص برگزاری دوره‌های پژوهشی؛

  • هماهنگی جهت برگزاری جلسات پژوهشی دانشکده، تنظیم صورت‌جلسات و ارسال نامه‌های مربوطه؛

  • پیگیری امور مربوط به ارتباط با صنعت دانشکده؛

  • درج آخرین اطلاعات مربوط به دستاوردهای پژوهشی همکاران هیات علمی دانشکده‌ی فنی و مهندسی در تارنمای الکترونیکی دانشکده؛

  • درج آخرین اطلاعات مربوط به طرح‌های پژوهشی همکاران هیات علمی دانشکده‌ی فنی و مهندسی در تارنمای الکترونیکی دانشکده؛

  • همکاری در برگزاری جلسات دفاعیه‌های کارشناسی ارشد و دکتری؛

  • همکاری در برگزاری مراسم هفته‌ی پژوهش؛

  • سایر امور محوله از طرف معاونت پژوهشی دانشکده.

 

 

 

 

 

 

 

 

.