• دریافت مقررات آموزشی دانشگاه (قوانین، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نامه‌­های اداری)، ابلاغ به کارشناسان گروه‌های آموزشی و نظارت بر اجرای آن در گروه­ها؛

 •    همکاری با مدیران گروه و کارشناسان آموزشی دانشکده در چینش برنامه‌های درسی هفتگی و برنامه‌ی آزمون‌های پایانی هر نیمسال و ثبت آن در سامانه آموزشی گلستان؛

 •  همکاری با گروه‌های آموزشی در روند ثبت‌نام، انتخاب واحد و حذف و اضافه‌ی دانشجویان با توجه به مقررات آموزشی دانشگاه؛

 •  تکمیل فرم‌های مربوط به قرارداد حق‌التدریس اساتید مدعو مطابق با ضوابط دانشگاه و ارسال آن برای مدیریت امور آموزشی دانشگاه؛

 •  همکاری در برنامه‌ریزی دروس عمومی و پایه هر نیمسال با هماهنگی سایر دانشکده‌ها؛

 •  بررسی چگونگی تشکیل کلاس‌های درسی طبق برنامه‌ی هفتگی اساتید و ارسال گزارش برای معاون آموزشی و ریاست دانشکده؛

 • تهیه لیستی از دانشجویانی که در مهلت قانونی ثبت‌نام و یا انتخاب واحد نکرده‌اند و اطلاع­رسانی به آنها؛

 •  همکاری در برگزاری آزمون­های پایان نیمسال، ثبت موارد غیبت دانشجویان در سامانه گلستان و پیگیری موارد تخلف در آزمون­ها.

 •  آگاهی‌رسانی به دانشجویان دارای مشروطی و یا اخراجی و اعلام اسامی آنها به معاونت آموزشی و ریاست دانشکده؛

 • گردآوری درخواست‌ها و مدارک دانشجویان متقاضی مرخصی، حذف نیمسال و انصراف از تحصیل جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده، ارسال نظرات شورا به مدیریت امور آموزشی دانشگاه و آگاهی‌رسانی به دانشجویان؛

 •  تهیه و صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان متقاضی و ارسال رونوشت به مدیریت امور آموزشی دانشگاه؛

 •  تهیه‌ی پیش­نویس مربوط به دانش‌آموختگی دانشجویان مقاطع مختلف و ارسال آن جهت تأیید مدیر گروه و سپس معاون آموزشی دانشکده؛

 •  بررسی کمبودهای کلاس‌های درسی از نظر وسایل آموزشی و کمک آموزشی؛

 •  آگاهی‌رسانی درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی؛

 •  تهیه گزارش اقدامات پیشنهادی آموزش در آغاز هرنیمسال و گزارش اقدامات انجام شده در پایان هرنیمسال و ارائه به معاونت آموزشی و ریاست دانشکده؛