1-کلیات و تعاریف

  • تعریف دانشکده: دانشکده به یک سازمان هماهنگ گفته می‌شود که دربرگیرنده‌ی شماری گروه آموزشی وابسته و متجانس است و به‌منظور تلاش در جهت فراهم آوردن یک تجربه‌ی آموزشی-پژوهشی کارآمد و به‌روز در یکی از زمینه‌های دانش بشری مانند علوم اجتماعی و انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی، علوم دامپزشکی و هنر، ایجاد می‌شود. شمار گروه‌های آموزشی قرار گرفته در این نظام هماهنگ، حداقل سه می‌باشد و آزمایشگاه‌های آموزشی-تحقیقاتی در نظر گرفته شده برای این گروه‌ها، پشتوانه‌ی آموزش‌های نظری می‌باشد.

  • تعریف گروه آموزشی: در برگیرنده‌ی مجموعه‌ای از اعضای هیات علمی است که در رشته‌ای خاص از دانش‌های بشری سرآمد هستند و عهده‌دار آموزش و انجام فعالیت‌های پژوهشی می‌باشند. هر گروه آموزشی حداقل دارای ۵ نفر عضو هیات علمی تمام وقت با مرتبه‌ی استادیاری و یا بالاتر می‌باشد.

2-ارکان مدیریت دانشکده

هر دانشکده، بر اساس ساختار سازمانی مصوب دانشگاه که به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده است، شامل یک رئیس و دو معاونت می‌باشد. این ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مربوط به آن، بر اساس حجم عملیات و استانداردهای تشکیلاتی تنظیم و پس از تصویب هیات امناء دانشگاه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است. رئیس هر دانشکده به‌وسیله‌ی رئیس دانشگاه انتخاب و برای مدت 2 سال منصوب می‌شود. ایشان برای انجام وظایف محوله‌ و همچنین پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده، معاونین آموزشی و پژوهشی را برگزیده و به ریاست دانشگاه، جهت صدور حکم برای یک دوره‌ی دو ساله، پیشنهاد می‌نماید.

3-سازمان اداری و علمی دانشکده

دانشکده سازمانی هماهنگ است که دربرگیرنده‌ی شماری واحد اداری، آموزشی و پژوهشی می‌باشد و هر واحد، مسئولیت اجرای بخشی از اهداف دانشکده را به‌عهده دارد. در حال حاضر واحدهای پشتیبانی دانشکده، در برگیرنده‌ی واحدهای آموزش، پژوهش، امور عمومی و دبیرخانه و دفتر دانشکده می‌باشد که در کنار واحدهای علمی زیرمجموعه‌ی دانشکده، یعنی گروه‌های آموزشی، امور مربوط به آموزش، پژوهش و اداری دانشکده را عهده‌دار می‌باشند.