•  تعامل با اعضای گروه و نظارت و کنترل بر گروه و پرهیز از هرگونه اختلاف درون‌گروهی؛

 • احترام به دانشجویان و نقش بزرگتر و هدایت­گری برای آنها؛

 •  تهیه‌ی برنامه‌ی اجرایی وظایف آموزشی-پژوهشی گروه بر اساس برنامه‌ی شورای دانشکده و با هم‌فکری اعضای گروه، پیش از شروع نیمسال‌های تحصیلی و گزارش آن به معاونت آموزشی و رئیس دانشکده؛

 •  ابلاغ برنامه‌های اجرایی، وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه؛

 • نظارت بر کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه؛

 •  تهیه‌ی جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و ارسال آن به معاونت آموزشی و رئیس دانشکده؛

 • تجدیدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین تغییرات؛

 •  تشکیل منظم و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی؛

 •  شرکت در جلسات هفتگی شورای دانشکده؛

 • ابلاغ بخش‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و مصوبات ارسال شده از طرف رئیس و معاونین دانشکده؛

 • پیشنهاد تجهیزات موردنیاز گروه آموزشی به رئیس دانشکده؛

 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه به رئیس و معاونین دانشکده؛

 • نظارت بر قراردادهای آموزشی و پژوهشی اعضای گروه در خارج از دانشگاه، با توجه به چارچوب دانشگاه؛

 • اخذ مجوزهای لازم برای دانشجویان و افرادی که از بیرون دانشگاه از امکانات و فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی دانشگاه استفاده می­کنند؛

 • نظارت بر حضور اعضای هیات علمی، کارکنان و تشکیل منظم کلاس‌های درسی دانشجویان؛

 • ارزیابی کیفیت فعالیت سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده؛

 • ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و اجرائی؛

 • توجه به مسائل اخلاقی اساتید و دانشجویان و همچنین مسأله عفاف و حجاب.