• اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی مصوب؛

 • برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی و روش‌های اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه؛

 • نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی گروه‌ها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها؛

 • تهیه‌ی و تنظیم سیاست‌های آموزشی دانشکده و ارائه‌ی آن به رئیس دانشکده؛

 • نظارت بر کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشجویان دوره‌های کارشناسی؛

 • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی؛

 • ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده به‌منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها؛

 • نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آزاد و شبانه با هماهنگی مدیران ذی‌ربط معاونت آموزشی دانشگاه؛

 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذی‌ربط حوزه‌ی معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل‌های آموزشی مصوب؛

 • نظارت بر کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری؛

 • تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی دانشکده؛

 • ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛

 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشکده جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط به دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛

 • نظارت بر اجرای آزمون‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری؛

 • شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده.