•  تکریم اعضای محترم هیات علمی، کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز؛

 • فراهم نمودن تعامل مناسب بین اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده؛

 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می‌شود و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی؛

 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده؛

 • پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروه‌ها به رئیس دانشگاه؛

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی و اداری دانشکده؛

 • شرکت در شوراهای ذی‌ربط دانشگاه و انعکاس درخور نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیات علمی، کارکنان و به فراخور نیاز دانشجویان دانشکده؛

 • نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده؛

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و ارتباط با صنعت اعضای هیات علمی دانشکده؛

 •  نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه؛ ارزیابی عملکرد سالیانه‌ی دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه؛

 • ارزیابی و هماهنگ نمودن فعالیت‌های واحدهای تابعه‌ی دانشکده؛

 • ارتباط مستمر و مؤثر با دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت برطرف نمودن مشکلات آموزشی و پژوهشی آنها؛

 • بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی، تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه.