ردیف                                   آیین نامه‌ها                              
1 کارشناسی
2 کارشناسی ارشد
3 دکتری