مهدی زمانی لنجانی

دکترای عمران-عمران

عضو هیأت علمی

استادیار

صفحه شخصی

 شماره تماس: 5120-3100-074

 پست الکترونیک: mahdi@mail.yu.ac.ir

 آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

 زمینه تحقیقاتی: -مکانیک سنگ – تونلسازی – مکانیک خاک – آبهای زیر زمینی (اشباع ) – آلودگی آبهای زیر زمینی ( جریان غیر اشباع) – آبهای زیرزمینی

 

عباس محصل

دکترای مهندسی مواد

عضو هیأت علمی-مدیر گروه مهندسی مواد

استادیار

صفحه شخصی

 شماره تماس: 5213-3100-074

 پست الکترونیک: mohassel@yu.ac.ir

 آدرس: دانشکده فنی و مهندسی -ساختمان شماره یک

 زمینه تحقیقاتی: - مهندسی اتصال قطعات - فرآوری، تولید و ارزیابی مواد