عبدالرسول موحدی فر               

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک

عنوان شغل: کارشناس آزمایشگاههای دینامیک ماشین و ارتعاشات -انتقال حرارت -موتورهای حرارتی و کارگاه اتومکانیک 

پست الکترونیک: ab_movahedi@yahoo.com

شماره تلفن داخلی:31005207                                                                                                                                   

                                                                                                                      

 

 

 

 
 

                                                                                                              

 

 

 حسین جامع نصرآباد

تحصیلات: کارشناسی               

رشته تحصیلی: مهندسی نفت

عنوان شغل: مدیر آزمایشگاههای دانشکده مهندسی و کارشناس آزمایشگاههای مهندسی شیمی

پست الکترونیک:  h.jame@yu.ac.ir                                                                                                                               

                                                                                                                      

 

           

 

 سعید نیک اقبالی سی سخت               

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

عنوان شغل: کارشناس آزمایشگاههای نقشه برداری و مکانیک خاک

پست الکترونیک:                                                                                                                                   

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 روح اله رازیانی              

تحصیلات:کارشناسی

رشته تحصیلی: شیمی

عنوان شغل: کارشناس گروه مهندسی شیمی 

پست الکترونیک:                                                                                                                                     

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 عزت اله حسین زاده

تحصیلات:کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک- ماشین ابزار               

 عنوان شغل:کارشناس کارگاههای ماشین ابزار و جوشکاری

پست الکترونیک: e.hosinzadeh@yu.ac.ir                                                                                                                                    

                                                                                                                      

 

 

 

 

 رحیمه سبزعلی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

عنوان شغل: کارشناس گروه مهندسی مواد            

 

پست الکترونیک:                                                                                                                                    

                                                                                                                      

 

 

 زبیده کریمی مداب

تحصیلات: کارشناسی

عنوان شغل: کارشناس تحصیلات تکمیلی              

 

پست الکترونیک:                                                                                                                                 

                                                                                                                   

 

 

 زیبا بهرامی

تحصیلات:کارشناسی

عنوان شغل:کارشناس گروه مهندسی برق             

 

پست الکترونیک:                                                                                                                                     

                                                                                                                      

 

 

 

 مهرنگار ذوالفقاری

تحصیلات: کارشناسی

عنوان شغل: کارشناس گروه مهندسی عمران              

 

پست الکترونیک:                                                                                                                                     

                                                                                                                      

 

 

 

 طیبه سجادی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:         

عنوان پست: مسئول دفتر ریاست دانشکده 

پست الکترونیک: t.sajadi@yu,ac.ir