بهروز رحمانی 

مهندسی مکانیک             

دانشیار 

پست الکترونیک: b_rahmani@yu.ac.ir

شماره اتاق: 25                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علی طیبی              

دانشیار 

پست الکترونیک: atayebi4@gmail.com                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسین منتصری              

استادیار 

پست الکترونیک: hmontaseri@mail.yu.ac.ir                                                         شماره اتاق:3                                                                          

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 یونس شکاری              

دانشیار 

پست الکترونیک: shekari124@gmail.com

شماره اتاق:5                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 علی عسکری زمانی               

استادیار 

پست الکترونیک: askari37@yahoo.com

شماره اتاق:8                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 عبدالرضا زارع              

استادیار 

پست الکترونیک: zare@yu.ac.ir

شماره اتاق:9                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 عباس نیک نژاد              

دانشیار 

پست الکترونیک: b_rahmani@yu.ac.ir

شماره اتاق:10                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 سیما ضیایی               

دانشیار 

پست الکترونیک: ziaee@mail.yu.c.ir 

شماره اتاق:11                                                                                                                                  

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 هجیر کریمی مداب              

دانشیار 

پست الکترونیک: hakar@yu.ac.ir

شماره اتاق:12                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 اصغر اشنی زادگان              

استادیار

پست الکترونیک: lashani@mail.yu.ac.ir

شماره اتاق:13                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 محمودرضا رحیمی              

دانشیار 

پست الکترونیک: mrrahimi@yu.ac.ir

شماره اتاق:45                                                                                                                                   

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 علی علی پور            

استادیار 

پست الکترونیک: aalipourm@yu.ac.ir

شماره اتاق:14                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 محمد زمانی نژاد               

دانشیار 

پست الکترونیک: m_zamani@yu.ac.ir

شماره اتاق:16                                                                                                                                   

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 شمس الدین هاشمی               

استادیار 

پست الکترونیک: s.hashemi@yu.ac.ir

شماره اتاق:15                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 محمد غلامی               

استادیار

پست الکترونیک: m.gholami@yu.ac.ir 

شماره اتاق:38                                                                                                                                  

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 مسعود رابطی مقدم               

استادیار 

پست الکترونیک: rabeti@yu.ac.ir 

شماره اتاق:44                                                                                                                                  

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 محمد سجاد نژاد              

استادیار 

پست الکترونیک: m.sajjadnejad@yu.ac.ir

شماره اتاق:44                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 سعادت جمالی آرند               

استادیار 

پست الکترونیک: b_rahmani@yu.ac.ir

شماره اتاق:43                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 سعید حراستی               

استادیار 

پست الکترونیک: s.herasati@gmail.comشماره اتاق:43                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 محمد بنیادی              

استادیار 

پست الکترونیک: bonyadi80@gmail.com

شماره اتاق:42                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 علی اکبر دسترنج              

دانشیار 

پست الکترونیک: dastranj@yu.ac.ir

شماره اتاق:20                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

مصیب برناپور               

استادیار 

پست الکترونیک:mbornapour1988@gmail.com

شماره اتاق:11                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 فاطمه حیدری             

استادیار 

پست الکترونیک: f.heidari@yu.ac.irr 

شماره اتاق:41                                                                                                                                  

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 راضیه حیاتی               

استادیار 

پست الکترونیک: raziyehayati@gmail.com

شماره اتاق:40                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 وحید مددی آورگانی               

استادیار

پست الکترونیک: b_rahmani@yu.ac.ir

شماره اتاق:22                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 روح اله موسوی               

استادیار

پست الکترونیک: moosavi@yu.ac.ir 

شماره اتاق:24                                                                                                                                  

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 مهدی زمانی لنجانی              

استادیار

پست الکترونیک: mahdi@mail.yu.ac.ir

شماره اتاق:26                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 صادق فدایی              

استادیار 

پست الکترونیک: sadegh_fadaei@yahoo.com

شماره اتاق:38                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 سید پدرام پورنادری               

استادیار 

پست الکترونیک: sp_pournaderi@yahoo.com

شماره اتاق:39                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 پرویز درویشی               

دانشیار 

پست الکترونیک: pdarvishii@yu.ac.ir

شماره اتاق:28                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 محمد حسین بازیار             

دانشیار 

پست الکترونیک: mhbazyar@yu.ac.ir 

شماره اتاق:29                                                                                                                                  

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 شهاب الدین حاتمی             

دانشیار 

پست الکترونیک: hatami@mail.yu.ac.ir 

شماره اتاق:30                                                                                                                                  

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 عباس محصل              

استادیار 

پست الکترونیک: mohassell@mail.yu.ac.ir

شماره اتاق:31                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 نادر ستوده               

دانشیار 

پست الکترونیک: nstoudeh@mail.yu.ac.ir

شماره اتق:32                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 غلامرضا زنده بودی              

استادیار 

پست الکترونیک: b_rahmani@yu.ac.ir

شماره اتاق:33                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 علی اکبر حیدری               

استادیار 

پست الکترونیک: aliakbar_heidari@yu.ac.ir

شماره اتاق:35                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 پوریا امیدوار             

دانشیار 

پست الکترونیک: omidvar@yu.ac.ir

شماره اتاق:37                                                                                                                                   

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 علی محمد روستا              

استادیار

پست الکترونیک:arousta@yu.ac.ir

شماره اتاق:                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 کوروش گودرزی               

دانشیار 

پست الکترونیک: kgoudarzi@mail.yu.ac.ir

شماره اتاق:                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 امین موسایی               

دانشیار 

پست الکترونیک: mosaei@yu.ac.ir

شماره اتاق:                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 عبدالرسول پورانفرد              

دانشیار 

پست الکترونیک:r.pouranfard@gmail.com

شماره اتاق:36                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

محمد پروین نیا               

استادیار

پست الکترونیک: mparvinnia@yu.ac.ir

شماره اتاق:                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 

 حمید اسکندری              

استادیار 

پست الکترونیک: eskandari@yu.ac.ir

شماره اتاق:                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 مهدی فاضلی               

استادیار 

پست الکترونیک: fazeli@yu.ac.ir

شماره اتاق:                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

کیوان رحیمی زاده               

دانشیار 

پست الکترونیک: rahimizadeh@gmail.com

شماره اتاق:                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 بهمن روایی              

استادیار 

پست الکترونیک: b_rahmani@yu.ac.ir

شماره اتاق:                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 هادی صیادپور             

دانشیار 

پست الکترونیک: H.Sayyadpour@yu.ac.ir

شماره اتاق:                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 عباس دهقانی              

استادیار 

پست الکترونیک: ZOLFAGHARI_B@YAHOO.COM

شماره اتاق:                                                                                                                                    

صفحه شخصی                                                                                                                         

 

 

 

 ب

 

 

 حکیمه شریفی فرد        

استادیار

پست الکترونیک: hakimeh.sharifi@gmail.com

شماره اتاق:47                                                                                                                                    

صفحه شخصی