کارشناس: مهندس مسلم صبری منفرد

 

آزمایشگاه متالوگرافی

اهداف کلی درس: آماده سازی نمونه های فلزی و بررسی ساختار میکروسکوپی آنها

با توجه به امکانات موجود،اهم آزمایش هایی که در این آزمایشگاه انجام می گیرد به شرح زیر است:

1)     نمونه­ برداری

2)     مانت­کردن

3)     سایش و پرداخت

4)     اچ کردن

5)     آشنایی با میکروسکوپ و نحوه استفاده از آن

6)      تفسیر مقاطع میکروسکوپی و تهیه تصویر از این مقاطع