کارشناس: مهندس حسین جامع

 

آزمایشگاه نفت

در این آزمایشگاه، دانشجویان آزمایش‌های لازم برای تعیین کیفیت مواد نفتی و همچنین آزمایش‌هایی در راستای نگهداری و انتقال مواد و محصولات نفتی را فرا می‌گیرند.

 با توجه به تجهیزات موجود، فهرست آزمایش‌های قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 

نقطه اشتعال

تقطیر

فشار بخار رید

هیدرومتری