آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمايشگاه مقاومت مصالح بصورت یک واحدی برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته های مهندسی مکانيک، مهندسی عمران و مهندسی مواد ارائه شده و پيش نياز آن، دروس استاتیک و مقاومت مصالح مي باشد. علاوه بر دانشجویان دوره کارشناسی، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا نیز بصورت مستمر در آزمایشگاه کارهای تحقیقاتی انجام می دهند.

در آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه یاسوج، تست انواع مصالح فلزی با استفاده از آزمایش های مختلف قابل انجام بوده و برخی آزمایشات در حالت ارتجاعی و برخی تا مرحله شکست ادامه پیدا می کنند. در این آزمایشگاه دانشجویان با نحوه انجام آزمایشات، کالیبراسیون دستگاهها و در نهایت مقایسه نتایج آزمایش تجربی با مقادیر تئوری و تفسیر نتایج بدست آمده آشنا می شوند.

آزمایش هایی که در آزمایشگاه مقاومت مقالح دانشگاه یاسوج قابل انجام است، به شرح زیر هستند:

- آزمایش کشش

- آزمایش پیچش در حد الاستیک

- آزمایش پیچش در حد پلاستیک

- آزمایش خمش تیر

- آزمایش ضربه شارپی

- آزمایش تیر سراسری

- آزمایش کرنش

- آزمایش پل معلق

- آزمایش قاب خمشی

- آزمایش خرپا

ضمناً دستگاه چند منظوره کشش، فشار و خمش DMG نیز در آزمایشگاه مستقر بوده که دانشجویان دوره های ارشد و دکتر کارهای تحقیقاتی خود را با آن انجام می دهند.  

آزمایشگاه مقاومت مصالح در فضایی به مساحت 70 متر مربع واقع شده است.