کارشناس:مهندس سید حسین فتاحیان

آزمایشگاه ترمودینامیک

در این آزمایشگاه، دانشجویان با اصول و روش کار با بعضی از وسایل آزمایشگاهی، مفهوم خطای آزمایش، روش های بررسی و تحلیل نتایج و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه  آشنا می شوند. انجام آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب مهم درس ترمودینامیک و تقویت فراگیری انجام کارهای عملی در آشنایی با برخی سیکلهای ترمودینامیکی، بررسی قوانین ترمودینامیکی،  تعیین خواص ترمودینامیکی هوا و برخی مبردها، مانند: دمافشاراشباع، حجم مخصوص، آنتالپی و... و همچنین آشنایی با  مفاهیم چگونگی تولید سرما و گرما کمک می کند.                                                                                                                                                                                           

با توجه به تجهیزات موجود، فهرست آزمایشهای قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

معادل مکانیکی گرما

سیکل استرلینگ

دیگ مارست

تهویه مطبوع

کمپرسور

پمپ حرارتی

سیکل تبرید جذبی

بمب کالری متر