کارشناس:مهندس سید حسین فتاحیان

 

آزمایشگاه مکانیک سیالات

در این آزمایشگاه، دانشجویان با اصول و روش کار با بعضی از وسایل آزمایشگاهی، مفهوم خطای آزمایش، روش های بررسی و تحلیل نتایج و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه  آشنا می شوند.انجام آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب مهم درس مکانیک سیالات و تقویت فراگیری انجام کارهای عملی در تعیین مشخصه های سیالات نظیر افت فشار و ارتباط آنها به دبی جریان و شیوه اندازه گیری دبی جریان و یادگیری مفهمومی معادلات اساسی حاکم بر سیالات کمک می کند.                                                                                                                                     

با توجه به تجهیزات موجود، فهرست آزمایشهای قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

ورتکس

افت اصطکاکی در لوله ها

پمپ گریز از مرکز

عدد رینولدز

دبی سنجی

ونتوری متر

اریفیس

سرریز

جت آب

پمپ های سری و موازی

مرکز فشار