کارشناس: مهندس عبدالرسول موحدی فر

 

 

آزمایشگاه انتقال حرارت

 

آزمايشگاه انتقال حرارت يکي از دروس ارايه شده در رشته های مهندسی مکانيک و مهندسی شیمی بوده که هدف از ارائه اين آزمايشگاه آشنايي عملي با اصول انتقال حرارت و تجهيزات  مربوط به آن مي‌باشد.

آزمايش‌ها به گونه‌اي در نظر گرفته شده‌اند که در تفهيم مطالب دروس به صورت عملي به دانشجويان کمک نمايند.

 با توجه به تجهیزات موجود، فهرست آزمایشهای قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

1- انتقال حرارت هدايتي خطی

2-  دستگاه انتقال حرارت تشعشعي

 

3- دستگاه انتقال حرارت جابجايي آزاد و اجباري

4- مبدل حرارتي متحدالمركز

5- مبدل حرارتي پوسته و لوله

6- مبدل حرارتي صفحه ای

7- مبدل حرارتي دو لوله‌اي.

8- دستگاه بررسي جوشش و چگالش

9- انتقال حرارت هدايتي شعاعی

10- بررسی خطاهای احتمالی ناشی از تابش در اندازه گیری دما