کارشناس: مهندس عزت الله حسین زاده

كارگاه جوشكاري
كارگاه جوشكاري در اين كارگاه خدماتي از قبيل آموزش جوشكاري قوس الكتريكي، جوشكاري گاز مانند جوش برنج و جوش اكسي‌استيلن، جوشكاري co2 و آرگون به دانشجويان ارائه مي‌گردد.
تجهيزات
ترانسفور ماتور

اینورتر

دستگاه MIG

دستگاه TIG