Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩

- از زیباترین و شیرین ترین کارها؛ تحقیق و پژوهش برای دستیابی به راز طبیعت است. - با تحقیق و پژوهش است که میتوان جلوه های حق را آنگونه که هست نمایان ساخت.
30 آبان 1394

درس عملیات واحد I(دکتر مددی )

19:58

(0)


درس عملیات واحد II(دکتر مددی )

19:58

(0)


درس ریاضیات مهندسی(دکتر مددی )

کتاب های مورد نیاز در درس ریاضیات مهندسی

19:56

(0)


دانشجویان درس انتقال جرم(دکتر مددی )

کتاب های مورد نیاز در درس انتقال جرم

Principles of Mass Transfer and Separation Processesby Dutta Binay K. (Author)

14:49

(0)