کارشناسی مهندسی مکانیک

 

فرم

موضوع

لینک دانلود

فرم شماره 1

فرم درخواست دانشجو در گروه

دریافت فرم

فرم شماره 2

فرم بازدید علمی

دریافت فرم

فرم شماره 3

فرم تعیین گرایش

دریافت فرم

فرم شماره 4

آرایش ترمی

دریافت فرم

فرم شماره 5

تقاضای انصراف

دریافت فرم

فرم شماره 6

آیین نامه آموزشی

دریافت فرم

فرم شماره 7

آیین نامه میهمانی و انتقال

دریافت فرم

فرم شماره 8 نمونه گزارش کارآموزی دریافت فرم
 

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

فرم

موضوع

لینک دانلود

فرم شماره 1

فرم درخواست دانشجو در گروه

دریافت فرم

فرم شماره 2

سر فصل دروس

دریافت فرم

فرم شماره 3

فرم های مورد نیار در منوی معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

لینک صفحه

 

 

 

 

 

 

دکتری مهندسی مکانیک

فرم

موضوع

لینک دانلود

فرم شماره 1

انتخاب استاد راهنما و پيشنهاد موضوع

دریافت فرم

فرم شماره 2

سرفصل دروس دكتري

دریافت فرم