آقای اصغر فرخی

کارشناس گروه مهندسی مکانيک

داخلی :5160

مستقیم : 31005160