خانم رحیمه سبزعلی

کارشناس گروه مهندسی مواد

داخلی : 5210

مستقیم : 31005210