Return to Skip Menu

Main Content

شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦

- از زیباترین و شیرین ترین کارها؛ تحقیق و پژوهش برای دستیابی به راز طبیعت است. - با تحقیق و پژوهش است که میتوان جلوه های حق را آنگونه که هست نمایان ساخت.

خانم رحیمه سبزعلی

کارشناس گروه مهندسی مواد

داخلی : 5210

مستقیم : 31005210