مدیر آموزش دانشکده جناب آقای مهندس صمصام احسانی 

داخلی: 5004

مستقیم: 31005004

مکان: دانشکده فنی مهندسی - ساختمان یک -طبقه همکف - دفتر آموزش