مدیر آموزش دانشکده جناب آقای اصغر فرخی

داخلی: 5004

مستقیم: 31005004

مکان: دانشکده فنی مهندسی - ساختمان شماره هفت