Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦

- از زیباترین و شیرین ترین کارها؛ تحقیق و پژوهش برای دستیابی به راز طبیعت است. - با تحقیق و پژوهش است که میتوان جلوه های حق را آنگونه که هست نمایان ساخت.

مدیر آموزش دانشکده جناب آقای مهندس صمصام احسانی 

داخلی: 5004

مستقیم: 31005004

مکان: دانشکده فنی مهندسی - ساختمان یک -طبقه همکف - دفتر آموزش