دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش سازه)

در جدول های زیر به ترتیب، خلاصه واحد های لازم برای دانش آموختگی، دروس جبرانی، دروس الزامی و دروس اختیاری ارائه شده است.

خلاصه واحد های لازم برای دانش آموختگی

ردیف

نوع درس

تعداد واحد

1

زبان ویژه ارشد (زبان بسندگی)

-

2

جبرانی (ویژه دانشجویان با مدرک کارشناسی غیرمرتبط)

به تشخیص گروه آموزشی و بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو

3

الزامی

12

4

اختیاری

12

5

سمینار و روش تحقیق

2

6

پایان نامه

6

جمع

32

 به تشخیص گروه آموزشی دروسی تحت عنوان دروس جبرانی  بر اساس سوابق تحصیلی هر دانشجو برای آن دانشجو در نظر گرفته می‌شود. لیست دروس جبرانی در جدول زیر آمده است. دانشجو موظف است دروس جبرانی تخصیص داده شده توسط گروه آموزشی را در نیمسال اول ورود اخذ نماید.

لیست دروس جبرانی-کارشناسی ارشد سازه

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره درس

پیش نیاز (هم نیاز)

1

استاتیک

3

 

-

2

مقاومت مصالح

3

 

-

3

تحلیل سازه ها 1

3

 

-

4

مهندسی زلزله

3

 

-

5

سازه های فولادی 1

3

 

-

6

سازه های بتن آرمه 1

3

 

-

7

سازه های فولادی 2

2

 

-

8

سازه های بتن آرمه 2

3

 

-

9

تحلیل سازه ها 2

3

 

 

10

مکانیک خاک

3

 

-

11

مهندسی پی

2

 

-

جدول 1- دروس الزامی تعداد واحد ها و پیش نیاز آنها (12 واحد)

دروس الزامی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره درس

پیش­نیاز

1

دینامیک سازه

3

 

ندارد

2

تئوری الاستیسیته

3

 

ندارد

3

روش اجزا محدود

3

 

ندارد

4

یکی از دروس

تحلیل غیرارتجاعی سازه

3

 

ندارد

 ریاضیات عالی مهندسی

3

 

ندارد

جمع

12

* در صورت انتخاب یکی از دروس به عنوان درس الزامی، دو درس دیگر در قالب دروس اختیای قابل اخذ می باشند.

 

جدول 2- دروس اختیاری گرایش سازه

مجموعه «الف»: تحلیل و طراحی سازه

درس

واحد

درس

واحد

درس

واحد

سازه های بتن آرمه پیشرفته

3

تئوری انفجار و طراحی سازه ها در برابر آن

3

بهسازی لرزه ای سازه های موجود

3

سازه های فولادی پیشرفته

3

دینامیک سازه های پیشرفته

3

اثر زلزله بر سازه های ویژه

3

طراحی پل

3

آزمایشگاه و تحلیل تجربی سازه ها

3

طراحی سازه ها بر اساس عملکرد

3

بتن پیش تنیده

3

تحلیل غیرارتجاعی سازه ها

3

کنترل لرزه ای سازه ها

3

طراحی ساختمان های صنعتی

3

طراحی لرزه ای سازه ها

3

پایش سلامت سازه ها

2

پایداری سازه

3

اندرکنش خاک و سازه

3

روش تخریب ساختمان

2

ساختمانهای بلند

3

 

مجموعه «ب»: مکانیک سازه و مواد

 

درس

واحد

 

تکنولوژی عالی بتن

3

 

تئوری ورق و پوسته

3

 

مکانیک محیط پیوسته

3

 

مکانیک مواد مرکب

3

 

تئوری پلاستیسیته

3

 

مکانیک شکست

3

 

تئوری غشا و پوسته

3

 

مجموعه «ج»: دروس ریاضی و محاسباتی

 

درس

واحد

 

ریاضیات عالی مهندسی

3

 

اجزا محدود پیشرفته (غیرخطی)

3

 

روش اجزا مرزی

2

 

بهینه سازی

3

 

قابلیت اعتماد سازه

2

 

ارتعاشات تصادفی

2

 

محاسبات نرم

3

 

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش ژئوتکنیک)

در جدول های زیر به ترتیب، خلاصه واحد های لازم برای دانش آموختگی، دروس جبرانی، دروس الزامی و دروس اختیاری ارائه شده است.

 

خلاصه واحد های لازم برای دانش آموختگی

ردیف

نوع درس

تعداد واحد

1

زبان ویژه ارشد (زبان بسندگی)

-

2

جبرانی (ویژه دانشجویان با مدرک کارشناسی غیرمرتبط)

به تشخیص گروه آموزشی و بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو

3

الزامی

12

4

اختیاری

12

5

سمینار و روش تحقیق

2

6

پایان نامه

6

جمع

32

 به تشخیص گروه آموزشی دروسی تحت عنوان دروس جبرانی  بر اساس سوابق تحصیلی هر دانشجو برای آن دانشجو در نظر گرفته می‌شود. لیست دروس جبرانی در جدول زیر آمده است. دانشجو موظف است دروس جبرانی تخصیص داده شده توسط گروه آموزشی را در نیمسال اول ورود اخذ نماید.

دروس جبرانی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره درس

پیش نیاز (هم نیاز)

1

مقاومت مصالح

3

 

-

2

سازه های بتن آرمه 1

3

 

 

3

مکانیک خاک

3

 

 

4

مهندسی پی

2

 

-

5

آزمایشگاه مکانیک خاک

1

 

-

 

جدول 1- دروس الزامی تعداد واحد ها و پیش نیاز آنها (12 واحد)

دروس الزامی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره درس

پیش­نیاز

1

مکانیک خاک پیشرفته

3

 

ندارد

2

مهندسی پی پیشرفته

3

 

ندارد

3

دینامیک خاک

3

 

ندارد

4

یکی از دروس*:

 روش اجزا محدود

3

 

ندارد

مکانیک محیط پیوسته

3

 

ندارد

 ریاضیات عالی مهندسی

3

 

ندارد

جمع

12

* در صورت انتخاب یکی از دروس به عنوان درس الزامی، دو درس دیگر در قالب دروس اختیای قابل اخذ می باشند.

  

جدول 2- دروس اختیاری گرایش ژئوتکنیک

دروس اختیاری

ردیف

مجموعه «الف»

مجموعه «ب»

مجموعه «ج»

 

دروس طراحی  و کاربردی

تعداد واحد

ژئوتکنیک لرزه ای

تعداد واحد

ژئوتکنیک زیست محیطی

تعداد واحد

1

بهسازی خاک

3

ژئوتکنیک لرزه ای

3

ژئوتکنیک زیست محیطی

3

2

زمین شناسی مهندسی پیشرفته

2

لرزه شناسی و مهندسی زلزله

3

مهار زباله و فناوری بازیابی

2

3

سدهای خاکی

3

اندرکنش خاک و سازه

3

طراحی مدفن زباله

2

4

ژئوتکنیک دریایی

3

اکتشافات ژئوفیزیک

2

 

 

5

تحقیقات صحرایی

3

آزمایشگاه دینامیک خاک

2

 

 

6

خاک مسلح

3

تئوری انفجار و طراحی سازه ها در برابر آن

3

 

 

ردیف

مجموعه «د»

مجموعه «ه»

مجموعه «ز»

 

سنگ

دروس عددی و ریاضی

دروس نظری

1

مکانیک سنگ

2

روش اجزا مرزی

3

مدل سازی رفتار خاک

3

2

طراحی و اجرای تونل و فضاهای زیرزمینی

2

اجزا محدود پیشرفته (غیرخطی)

3

تئوری الاستیسیته و پلاستیسته در مهندسی ژئوتکنیک

3

3

مکانیک سنگ پیشرفته

2

روش اجزا مجزا

2

کاربرد آمار  و احتمالات در در مهندسی ژئوتکنیک

3

4

آزمایشگاه مکانیک سنگ

1

محاسبات نرم

3

مکانیک شکست

3

5

 

 

ریاضیات عالی مهندسی

3

مکانیک محیط پیوسته

3

6

 

 

پردازش سیگنال

3

رفتار خاک های غیراشباع

3

 

دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب)

در جدول های زیر به ترتیب، خلاصه واحد های لازم برای دانش آموختگی، دروس جبرانی، دروس الزامی و دروس اختیاری ارائه شده است.

 

خلاصه واحد های لازم برای دانش آموختگی

ردیف

نوع درس

تعداد واحد

1

زبان ویژه ارشد (زبان بسندگی)

-

1

جبرانی (ویژه دانشجویان با مدرک کارشناسی غیرمرتبط)

6

2

الزامی

12

3

اختیاری

12

4

سمینار و روش تحقیق به شماره درس ۱۱۱۲۱۶۸

2

5

پایان نامه به شماره درس ۱۱۱۲۵۵۳

6

جمع

40

 به تشخیص گروه آموزشی دروسی تحت عنوان دروس جبرانی  بر اساس سوابق تحصیلی هر دانشجو برای آن دانشجو در نظر گرفته می‌شود. لیست دروس جبرانی در جدول زیر آمده است. دانشجو موظف است دروس جبرانی تخصیص داده شده توسط گروه آموزشی را در نیمسال اول ورود اخذ نماید.

دروس جبرانی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره درس

پیشنیاز

1

مکانیک سیالات

3

1112321

دینامیک

2

هیدرولیک و آزمایشگاه

3

1112322

مکانیک سیالات

جمع (حداقل)

6

 

جدول 1- دروس الزامی تعداد واحد ها و پیش نیاز آنها (اخذ کلیه دروس جدول زیر الزامی می باشد) (12 واحد)

دروس الزامی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره درس

پیش­نیاز

1

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

3

1112146

ندارد

2

تحلیل و مدیریت سیستم­های منابع آب

3

1112746

ندارد

3

آب­های زیرزمینی پیشرفته

3

1112147

ندارد

4

یکی از این دو درس:

هیدروانفورماتیک

3

1112840

ندارد

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه

3

1112843

ندارد

جمع

12

  

دروس اختیاری

ردیف

مجموعه «الف»

مجموعه «ب»

مجموعه «ج»

 

مبانی ریاضی و هیدرولیک

تعداد واحد

مهندسی منابع آّب

تعداد واحد

برنامه­ریزی و مدیریت منابع آب

تعداد واحد

1

هیدرولیک پیشرفته

3

مدلهای هیدرولوژیکی

3

تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب (2)

3

2

روش های عددی در مهندسی آب *

3

هواشناسی و تغییر اقلیم

3

مدیریت آب شهری

3

3

هیدرولیک محاسباتی *

3

اکتشاف و استخراج منایع آب

3

اقتصاد پروژه های منابع آب

3

4

محاسبات نرم

3

مدلسازی جریان و کیفیت آبهای سطحی

3

سامانه های برق آبی

3

5

آمار و احتمالات پیشرفته

3

  مدل سازی جریان و کیفیت آبهای زیرزمینی

3

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی

3

6

تحلیل خطر، عدم قطعیت و اعتماد پذیری

3

فرسایش و آبخیزداری

3

مدیریت بهره برداری و حفاظت آب زیرزمینی و آبخوان

3

7

هیدرولوژی آماری

3

هیدرو کلیماتولوژی

3

مدیریت سیلاب و خشکسالی

3

8

فرایندهای احتمالاتی در هیدرولوژی

3

هیدروژئولوژی (پیشرفته)

3

مدیریت کیفیت منابع آب

3

9

ریاضیات عالی مهندسی

3

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی

3

 

 

* اخذ یکی از دو درس روش های عددی در مهندسی آب یا هیدرولیک محاسباتی مجاز است.