دانشكده درس دانشكده درس گروه آموزشي گروه آموزشي شماره و گروه درس نام درس کل ع ظر فيت ثبت نام شده تعداد ليست انتظار جنسيت نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان توضيحات
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115002_01 آزمايشگاه مدارهاي منطقي 1 1 30 28 0 مختلط رحيمي زاده كيوان درس(ع): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: مجموعه آزمايشگاههاي مهندسي برق شماره2  
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115002_02 آزمايشگاه مدارهاي منطقي 1 1 30 31 0 مختلط رحيمي زاده كيوان درس(ع): يك شنبه 12:00-14:00 مکان: مجموعه آزمايشگاههاي مهندسي برق شماره2  
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115003_01 مدارهاي منطقي 3 0 30 26 0 مختلط رحيمي زاده كيوان درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس203 فني  
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس201 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115003_02 مدارهاي منطقي 3 0 30 28 0 مختلط رحيمي زاده كيوان درس(ت): شنبه 12:00-13:00 مکان: كلاس203 فني  
درس(ت): دو شنبه 12:00-14:00 مکان: كلاس202 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115006_01 ساختمان داده هاو الگوريتم ها 3 0 45 45 0 مختلط رحيمي زاده كيوان درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس201 فني  
درس(ت): سه شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس201 فني
امتحان(1401.04.15) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115011_01 مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 3 0 25 25 0 مختلط دهقاني عباس درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس212 فني  
درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.04.28) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115011_02 مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 3 0 25 17 0 مختلط دارابيان بياره حميد درس(ت): شنبه 18:00-19:00 مکان: كلاس203 فني  
درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.04.28) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115012_01 كارگاه مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 1 1 25 25 0 مختلط دهقاني عباس درس(ع): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كارگاه كامپيوتر(كلاس 507)  
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115012_02 كارگاه مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 1 1 25 17 0 مختلط دارابيان بياره حميد درس(ع): شنبه 14:00-16:00 مکان: كارگاه كامپيوتر(كلاس 507)  
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115013_01 برنامه نويسي پيشرفته 3 0 35 34 0 مختلط روايي بهمن درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 112 مهندسي  
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس401 فني
امتحان(1401.05.03) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115014_01 كارگاه برنامه نويسي پيشرفته 1 1 20 19 0 مختلط روايي بهمن درس(ع): سه شنبه 12:00-14:00 مکان: كارگاه كامپيوتر(كلاس 507)  
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115014_02 كارگاه برنامه نويسي پيشرفته 1 1 20 16 0 مختلط روايي بهمن درس(ع): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: كارگاه كامپيوتر(كلاس 507)  
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115015_01 رياضيات گسسته 3 0 37 32 0 مختلط روايي بهمن درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس401 فني  
درس(ت): سه شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس401 فني
امتحان(1401.04.18) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115017_01 اصول طراحي پايگاه داده ها 3 0 30 27 0 مختلط روايي بهمن درس(ت): دو شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس401 فني  
درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس 114 فني
امتحان(1401.04.26) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115018_01 آزمايشگاه معماري كامپيوتر 1 1 30 31 0 مختلط دهقاني عباس درس(ع): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كارگاه كامپيوتر(كلاس 507)  
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115019_01 معماري كامپيوتر 3 0 31 32 0 مختلط دهقاني عباس درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 114 فني  
درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.04.20) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115020_01 سيگنال ها و سيستم ها 3 0 45 43 0 مختلط مرادي اردكاني محمد هادي درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس201 فني  
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس201 فني
امتحان(1401.04.29) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115021_01 جبر خطي كاربردي 3 0 30 30 0 مختلط نراقي راد اسكندر درس(ت): سه شنبه 14:00-15:00 مکان: 101 ساختمان آموزشي  
درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: 101 ساختمان آموزشي
امتحان(1401.04.22) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115021_02 جبر خطي كاربردي 3 0 30 31 0 مختلط نراقي راد اسكندر درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00 مکان: 202دانشكده منابع طبيعي  
درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: 101 ساختمان آموزشي
امتحان(1401.04.22) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115022_01 نظريه زبان ها و ماشين ها 3 0 30 20 0 مختلط خضوعي نسيم درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس113 فني  
درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس211 فني
امتحان(1401.05.02) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115023_01 ريز پردازنده و زبان اسمبلي 3 0 30 11 0 مختلط دهقاني عباس درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس203 فني  
درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس 404 فني
امتحان(1401.04.21) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115024_01 شبكه هاي كامپيوتري 3 0 30 16 0 مختلط روايي بهمن درس(ت): يك شنبه 13:00-14:00 مکان: كلاس 111 مهندسي  
درس(ت): چهار شنبه 12:00-14:00 مکان: كلاس 111 مهندسي
امتحان(1401.04.28) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115029_01 آزمايشگاه ريز پردازنده و زبان اسمبلي 1 1 30 10 0 مختلط دهقاني عباس درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه كامپيوتر(كلاس 507)  
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115030_01 سيستم هاي عامل 3 0 30 14 0 مختلط رحيمي زاده كيوان درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 114 فني  
درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس 114 فني
امتحان(1401.04.15) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115031_01 آزمايشگاه سيستم هاي عامل 1 1 30 14 0 مختلط رحيمي زاده كيوان درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه كامپيوتر(كلاس 507)  
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115032_01 روش پژوهش و ارائه 2 0 30 28 0 مختلط روايي بهمن درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 112 مهندسي  
امتحان(1401.04.25) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115034_01 برنامه نويسي سيستم هاي سيار 3 0 30 14 0 مختلط خضوعي نسيم درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس211 فني  
درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس211 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115036_01 مباني هوش محاسباتي 3 0 30 15 0 مختلط دارابيان بياره حميد درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس 404 فني  
درس(ت): يك شنبه 18:00-19:00 مکان: كلاس 404 فني
امتحان(1401.05.01) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115039_01 پروژه پاياني 3 3 30 3 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115040_01 رياضي مهندسي 3 0 30 30 0 مختلط قبادپوري سعيد درس(ت): شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 114 فني  
درس(ت): چهار شنبه 18:00-19:00 مکان: كلاس 114 فني
امتحان(1401.05.01) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115040_02 رياضي مهندسي 3 0 30 30 0 مختلط قبادپوري سعيد درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 114 فني  
درس(ت): چهار شنبه 19:00-20:00 مکان: كلاس 114 فني
امتحان(1401.05.01) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115043_01 رايانش ابري 3 0 30 16 0 مختلط رحيمي زاده كيوان درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس218 فني  
درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس 114 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115044_01 داده كاوي 3 0 30 9 0 مختلط روايي بهمن درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 111 مهندسي  
درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس 404 فني
امتحان(1401.05.03) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115045_01 برنامه نويسي چند هسته اي 3 0 30 15 0 مختلط موسايي امين درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس211 فني  
درس(ت): سه شنبه 10:00-11:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.04.26) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 15 مهندسي كامپيوتر 1115046_01 اقتصاد مهندسي 3 0 30 16 0 مختلط ملك حسيني سيد حسن درس(ت): شنبه 12:00-14:00 مکان: كلاس 114 فني  
درس(ت): سه شنبه 13:00-14:00 مکان: كلاس 114 فني
امتحان(1401.04.22) ساعت : 08:00-11:00