ردیف                     

                                                               آزمایشگاه

            1

                                                  آزمایشگاه مقاومت مصالح                                                                             

            2

                                                    آزمایشگاه مکانیک خاک

            3

                                        آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک

            5

                                     آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی