ردیف

                              آزمایشگاه                                  

1

                                  آزمایشگاه سازه                                    

2

                    آزمایشگاه ژئوتکنیک