دانشكده درس دانشكده درس گروه آموزشي گروه آموزشي شماره و گروه درس نام درس کل ع ظر فيت ثبت نام شده تعداد ليست انتظار جنسيت نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان توضيحات
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111306_01 سمينار 3 0 5 4 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111315_01 ارزيابي جامع 0 0 10 3 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111320_01 رساله دكتري 18 18 2 4 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي