دانشكده درس دانشكده درس گروه آموزشي گروه آموزشي شماره و گروه درس نام درس کل ع ظر فيت ثبت نام شده تعداد ليست انتظار جنسيت نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان توضيحات
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111216_01 سمينار 2 2 35 9 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111251_01 رياضيات پيشرفته1 3 0 35 12 0 مختلط طيبي علي درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس218 فني  
درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس218 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111253_01 مكانيك سيالات پيشرفته 3 0 30 12 0 مختلط پورنادري سيد پدرام درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس218 فني  
درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس218 فني
امتحان(1401.04.18) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111256_01 ديناميك سيالات محاسباتي1 3 0 30 13 0 مختلط گودرزي كورش درس(ت): دو شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس218 فني  
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس218 فني
امتحان(1401.04.22) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111259_01 انتقال حرارت جابجايي 3 0 30 12 0 مختلط طيبي علي درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس218 فني  
درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس218 فني
امتحان(1401.04.26) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111265_01 كنترل پيشرفته1 3 0 20 3 0 مختلط رحماني بهروز درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس212 فني  
درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: اتاق شورا101
امتحان(1401.04.26) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111269_01 ارتعاشات پيشرفته (ممتد) 3 0 20 3 0 مختلط ضيائي سيما درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: اتاق شورا101  
درس(ت): سه شنبه 10:00-11:00 مکان: اتاق شورا101
امتحان(1401.05.01) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111279_01 جريان هاي دوفاز 3 0 30 16 0 مختلط شكاري يونس درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس218 فني  
درس(ت): سه شنبه 12:00-13:00 مکان: كلاس218 فني
امتحان(1401.04.20) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111280_01 پايان نامه 6 0 15 15 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 11 مكانيك 1111289_01 تحليل و طراحي مخازن تحت فشار و لوله ها 3 0 20 3 0 مختلط زماني نژاد سيد محمد درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: اتاق شورا101  
درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00 مکان: اتاق شورا101
امتحان(1401.04.26) ساعت : 14:00-17:00