نيمسال اول

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز-(هم نیاز)

نظری

عملی

1

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 

3

-

اصلی

 

2

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 

-

1

اصلی

(مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی)

3

ریاضی عمومی 1

 

3

-

پایه

 

4

فیزیک 1

 

3

-

پایه

 

5

تربیت بدنی 1

 

-

1

عمومی

 

6

زبان فارسی

 

3

-

عمومی

 

7

زبان انگلیسی

 

3

-

عمومی

 

8

کارگاه برق

 

-

1

پایه

 

جمع واحدها: 18

 

نيمسال دوم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز-(هم نیاز)

نظری

عملی

1

برنامه نویسی پیشرفته

 

3

-

اصلی

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی-( کارگاه برنامه نویسی پیشرفته)

2

کارگاه برنامه نویسی پیشرفته

 

-

1

اصلی

(برنامه نویسی پیشرفته)

3

ریاضی عمومی 2

 

3

-

پایه

ریاضی عمومی 1

4

فیزیک2

 

3

-

پایه

فیزیک 1

5

ریاضیات گسسته

 

3

-

اصلی

ریاضی عمومی1، مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

6

زبان تخصصی

 

2

 

اصلی

زبان انگلیسی

7

ورزش 1

 

1

-

عمومی

تربیت بدنی 1

8

درس عمومی

 

2

-

عمومی

-

جمع واحدها: 18

 

نيمسال سوم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز-(هم نیاز)

نظری

عملی

1

مدارهای منطقی

 

3

-

اصلی

ساختمان گسسته

2

آزمایشگاه مدارهای منطقی

 

-

1

اصلی

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

3

ساختمان داده­ها و الگوریتم­ها

 

3

-

اصلی

ساختمان گسسته - برنامه نویسی پیشرفته

4

مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

 

3

-

اصلی

فیزیک 2- (معادلات دیفرانسیل- آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی)

5

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

 

-

1

اصلی

(مدارهای الکتریکی و الکترونیکی)

6

آمار و احتمال مهندسی

 

3

-

پایه

ریاضی عمومی 2

7

معادلات دیفرانسیل

 

3

-

پایه

ریاضی عمومی 1

8

آزمایشگاه فیزیک 2

 

1

-

پایه

فیزیک 2

9

درس عمومی

 

2

-

عمومی

-

جمع واحدها: 20

 

نيمسال چهارم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز-(هم نیاز)

نظری

عملی

1

معماری کامپیوتر

 

3

-

اصلی

مدارهای منطقی-(آزمایشگاه معماری کامپیوتر)

2

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 

-

1

اصلی

(معماری کامپیوتر)

3

جبر خطی کاربردی

 

3

-

اصلی

ریاضی عمومی 2

4

نظریه زبان­ها و ماشین­ها

 

3

-

اصلی

ساختمان داده­ها و الگوریتم­ها

5

طراحی پایگاه داده­ها

 

3

-

اختیاری

ساختمان داده­ها و الگوریتم­ها

6

سیگنال­ها و سیستم­ها

 

3

-

تخصصی

معادلات دیفرانسیل

7

درس عمومی

 

2

-

عمومی

-

جمع واحدها: 18

 

نيمسال پنجم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز-(هم نیاز)

نظری

عملی

1

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

 

3

-

اصلی

معماری کامپیوتر-( آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی)

2

آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی

 

-

1

اصلی

(ریزپردازنده و زبان اسمبلی)

3

سیستم­های عامل

 

3

-

اصلی

معماری کامپیوتر-(آزمایشگاه سیستم­های عامل)

4

آزمایشگاه سیستم­های عامل

 

-

1

اصلی

(سیستم­های عامل)

5

شبکه­های کامپیوتری

 

3

-

اصلی

معماری کامپیوتر، آمار و احتمال مهندسی-( آزمایشگاه شبکه­های کامپیوتری)

6

آزمایشگاه شبکه­های کامپیوتری

 

-

1

اصلی

(شبکه­های کامپیوتری)

7

برنامه نویسی سیستم­های سیار

 

3

-

تخصصی

برنامه نویسی پیشرفته

8

طراحی الگوریتم­ها

 

3

-

اختیاری

ساختمان داده­ها و الگوریتم­ها، ریاضیات گسسته

9

درس عمومی

 

2

-

عمومی

-

جمع واحدها: 20

 

نيمسال ششم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

نظری

عملی

1

مهندسی نرم افزار 1

 

3

-

اصلی

برنامه نویسی پیشرفته

2

اصول طراحی کمپایلر

 

3

-

اختیاری

ساختمان داده­ها و الگوریتم­ها

3

طراحی سیستم­های دیجیتال برنامه پذیر

 

3

-

تخصصی

معماری کامپیوتر

4

مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

 

3

-

اختیاری

ساختمان داده­ها و الگوریتم­ها-(جبر خطی کاربردی)

5

روش پژوهش و ارائه

 

2

-

اصلی

زبان تخصصی،نیمسال 5 و بالاتر

6

الکترونیک دیجیتال

 

3

-

تخصصی

مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

7

درس عمومی

 

2

-

عمومی

 

جمع واحدها: 19

 

نيمسال هفتم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز-(هم نیاز)

نظری

عملی

1

مبانی هوش محاسباتی

 

3

-

اختیاری

طراحی الگوریتم­ها

2

مبانی امنیت اطلاعات

 

3

-

تخصصی

شبکه­های کامپیوتری

3

برنامه نویسی وب

 

3

-

تخصصی

شبکه­های کامپیوتری

4

پروژه پایانی

 

 

3

اصلی

روش پژوهش و ارائه

5

کارآموزی

 

 

1

اصلی

روش پژوهش و ارائه

6

درس عمومی

 

2

-

عمومی

 

جمع واحدها: 15

 

نيمسال دوم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

نظری

عملی

1

مبانی اینترنت اشیاء

 

3

-

تخصصی

شبکه­های کامپیوتری، ریزپردازنده و زبان اسمبلی

2

رایانش ابری

 

3

-

تخصصی

شبکه­های کامپیوتری، سیستم­های عامل

3

برنامه نویسی چند هسته­ای

 

3

-

تخصصی

سیستم­های عامل

4

 انتقال داده­ها

 

3

-

تخصصی

شبکه­های کامپیوتری، سیگنال‌ها و سیستم‌ها

5

درس عمومی

 

2

-

عمومی

-

6

سیستم­های چند رسانه­ای

 

3

-

اضافی

آمارو احتمال مهندسی، سیگنال‌ها و سیستم‌ها

جمع واحدها: 14

 

 

تبصره 2: در صورت تغییر مواد امتحانی ارشد، دروس اختیاری  دچار تغییرات میشوند.