ردیف                           

                                                                         آزمایشگاه                                                                           

1

آزمایشگاه مدارهای منطقی

2

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

3

کارگاه برنامه‌نویسی پیشرفته

4

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

5

آزمایشگاه سیستم‌های عامل

6

آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی

7

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

8

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی