دانشكده درس

دانشكده درس

گروه آموزشي درس

گروه آموزشي درس

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

محدوديت اخذ

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115001_01

كارگاه برق

1

1

برناپور مصيب

درس(ع): يك شنبه 14:00-16:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115001_02

كارگاه برق

1

1

برناپور مصيب

درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115002_01

آزمايشگاه مدارهاي منطقي

1

1

رحيمي زاده كيوان

درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115003_01

مدارهاي منطقي

3

0

رحيمي زاده كيوان

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:00

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115004_01

مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

3

0

امير حسيني سيد اسعد

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:00

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115005_01

آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي

1

1

امير حسيني سيد اسعد

درس(ع): شنبه 18:00-20:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115006_01

ساختمان داده هاو الگوريتم ها

3

0

رحيمي زاده كيوان

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00، درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115007_01

آمار و احتمال مهندسي

3

0

امير حسيني سيد اسعد

درس(ت): شنبه 16:00-18:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/11/06 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115007_02

آمار و احتمال مهندسي

3

0

امير حسيني سيد اسعد

درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00، درس(ت): دو شنبه 18:00-19:00

تاريخ: 1400/11/06 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115011_01

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

3

0

دهقاني عباس

درس(ت): شنبه 10:00-12:00، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115011_02

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

3

0

دهقاني عباس

درس(ت): شنبه 14:00-16:00، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115012_01

كارگاه مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

1

1

دهقاني عباس

درس(ع): يك شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115012_02

كارگاه مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

1

1

دهقاني عباس

درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115013_01

برنامه نويسي پيشرفته

3

0

روايي بهمن

درس(ت): شنبه 10:00-12:00، درس(ت): چهار شنبه 16:00-17:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115014_01

كارگاه برنامه نويسي پيشرفته

1

1

روايي بهمن

درس(ع): چهار شنبه 18:00-20:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115014_02

كارگاه برنامه نويسي پيشرفته

1

1

روايي بهمن

درس(ع): سه شنبه 16:00-18:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115015_01

رياضيات گسسته

3

0

روايي بهمن

درس(ت): شنبه 14:00-16:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/10/30 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115016_01

زبان تخصصي

2

0

روايي بهمن

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115016_02

زبان تخصصي

2

0

روايي بهمن

درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115018_01

آزمايشگاه معماري كامپيوتر

1

1

دهقاني عباس

درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115019_01

معماري كامپيوتر

3

0

دهقاني عباس

درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115023_01

ريز پردازنده و زبان اسمبلي

3

0

دهقاني عباس

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115024_01

شبكه هاي كامپيوتري

3

0

روايي بهمن

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:00

تاريخ: 1400/10/30 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115025_01

آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري

1

1

روايي بهمن

درس(ع): چهار شنبه 14:00-16:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115026_01

طراحي الگوريتم ها

3

0

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:00

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115027_01

مهندسي نرم افزار1

3

0

خضوعي نسيم

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00، درس(ت): سه شنبه 10:00-11:00

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115028_01

مباني و كاربردهاي هوش مصنوعي

3

0

خضوعي نسيم

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115029_01

آزمايشگاه ريز پردازنده و زبان اسمبلي

1

1

دهقاني عباس

درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115030_01

سيستم هاي عامل

3

0

رحيمي زاده كيوان

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00، درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115031_01

آزمايشگاه سيستم هاي عامل

1

1

رحيمي زاده كيوان

درس(ع): شنبه 10:00-12:00


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115032_01

روش پژوهش و ارائه

2

0

رحيمي زاده كيوان

درس(ت): شنبه 08:00-10:00

تاريخ: 1400/10/23 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115036_01

مباني هوش محاسباتي

3

0

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): شنبه 14:00-16:00، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:00

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115037_01

طراحي سيستم هاي ديجيتال برنامه پذير

3

0

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): شنبه 16:00-18:00، درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115038_01

مباني امنيت اطلاعات

3

0

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): شنبه 10:00-12:00، درس(ت): دو شنبه 10:00-11:00

تاريخ: 1400/11/07 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115039_01

پروژه پاياني

3

3

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115040_01

رياضيات مهندسي

3

0

قبادپوري سعيد

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:00

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،

11

فني و مهندسي

15

مهندسي كامپيوتر

1115041_01

برنامه نويسي وب

3

0

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): دو شنبه 17:00-18:00، درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر، رشته مهندسي كامپيوتر،