دانشكده درس دانشكده درس گروه آموزشي گروه آموزشي شماره و گروه درس نام درس کل ع ظر فيت ثبت نام شده تعداد ليست انتظار جنسيت نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان توضيحات
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112551_01 پايان نامه 6 0 30 7 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112552_01 پايان نامه 6 0 30 7 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112553_01 پايان نامه 6 0 30 6 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112703_01 ديناميك سازه ها 3 0 30 11 0 مختلط روستا علي محمد درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 404 فني  
درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 404 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112705_01 روش اجزا محدود 3 0 30 14 0 مختلط حاتمي شهاب الدين درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس216 فني  
درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس211 فني
امتحان(1401.04.22) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112708_01 سازه هاي بتن آرمه پيشرفته 3 0 30 14 0 مختلط علي پور منصورخاني علي درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس211 فني  
درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس211 فني
امتحان(1401.04.28) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112736_01 دينا ميك خاك 3 0 30 7 0 مختلط رابطي مقدم مسعود درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: اتاق شورا101  
درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس216 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112737_01 مكانيك محيط هاي پيوسته 3 0 30 8 0 مختلط زماني لنجاني مهدي درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس211 فني  
درس(ت): سه شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس216 فني
امتحان(1401.05.01) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112739_01 مكانيك سنگ 2 0 30 6 0 مختلط زماني لنجاني مهدي درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس217 فني  
امتحان(1401.04.26) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112747_01 تغيير اقليم و گرمايش جهاني 3 0 30 9 0 مختلط فاضلي مهدي درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: اتاق شورا101  
درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس211 فني
امتحان(1401.04.14) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112793_01 محاسبات نرم 3 0 30 14 0 مختلط منتصري حسين درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: اتاق شورا101  
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:00 مکان: اتاق شورا101
امتحان(1401.04.28) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112812_01 ژئوتكنيك لرزه اي 3 0 10 7 0 مختلط صيادپور سي سخت هادي درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس401 فني  
درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:00 مکان: اتاق شورا101
امتحان(1401.04.21) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112843_01 كاربرد RS و GIS در مهندسي عمران و آزمايشگاه 3 0 30 11 0 مختلط منتصري حسين درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس203 فني  
درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: اتاق شورا101
امتحان(1401.04.21) ساعت : 11:00-13:30
11 فني و مهندسي 12 عمران 1112861_01 مديريت كيفيت منابع آب 3 0 30 11 0 مختلط پروين نيا محمد درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: اتاق شورا101  
درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00 مکان: اتاق شورا101
امتحان(1401.05.02) ساعت : 11:00-13:30