1399/10/13 :: ٠٩:٣٣
امتحانات

تاخیر دوهفته ای در برگزاری امتحانات کارشناسی ارشد داننشجویان نو ورود

تاخیر دوهفته ای در برگزاری انتحانات کارشناسی ارشد داننشجویان نو ورود

تاخیر دوهفته ای در برگزاری امتحانات کارشناسی ارشد داننشجویان نو وروددانلود فايل : قابل_توجه_دانشجویان_نوورود_.docx ( 15KB )

خروج