1400/03/03 :: ١٣:٤٦

سخنرانی علمی

با موضوع تئوری آشوب در سیستمهای غیرخطی

سخنرانی علمی

 

دانشکده فنی و مهندسی 

سخنرانی علمی با موضوع: 

تئوری آشوب در سیستمهای غیرخطی 

سخنران:

آقای دکتر رضا ابراهیمی

از گروه مهندسی مکانیک 

روز و زمان برگزاری:

دوشنبه 1400/03/17

ساعت 14-13 

آدرس:

http://webinar2.yu.ac.ir/rebrahimi_consultation/

 

 


خروج